Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług  prawnych jest Adwokat Marcin Kramek, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie przy ul. Ogrodowej 37 lok. 42, 00-873 Warszawa, te. 502-686-978, Marcin.Kramek@interia.pl

Dane osobowe przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz Klientów.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119 – dalej jako Rozporządzenie UE) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 – dalej jako Ustawa). 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług prawnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - o ile została udzielona -  może zostać w każdym momencie cofnięta, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody,

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00, www.uodo.gov.pl,

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  • Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do przetwarzanych danych,
  • Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,
  • Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,